Regulamin konferencji „Odchodzić bez Bólu”
 
 1. Konferencja „Odchodzić bez Bólu’, zwana dalej „Konferencją” odbywa się w dniach 10-11 maja 2024 r., w hotelu Sound Garden w Warszawie.
 2. Organizatorem Konferencji jest Vicommi Media z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiernej 23/52, REGON 521521520, NIP 9522072397, zwana dalej Organizatorem.
 3. Uczestnikami Konferencji są lekarze, pielęgniarki, przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz zaproszeni wykładowcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja dokonana na stronie internetowej https://odchodzicbezbolu.pl  i dokonanie opłaty konferencyjnej, zgodnie z tabelą opłat, znajdującej się pod adresem https://odchodzicbezbolu.pl.
 5. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnik Konferencji otrzymuje: uczestnictwo w merytorycznych sesjach i wykładach prowadzonych przez ekspertów, zestaw materiałów konferencyjnych oraz edukacyjnych, wystawę nowoczesnych rozwiązań w opiece paliatywnej, przerwę kawową, imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi.
 6. Jedyną możliwą formą zgłoszenia swojego udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem https://odchodzicbezbolu.pl.
 7. W przypadku nie uiszczenia przez Uczestnika opłaty rejestracyjnej Organizator ma prawo odmówić temu Uczestnikowi udziału w Konferencji.
 8. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora:  Vicommi Media, ul. Wierna 23/52, 03-890 Warszawa, Bank Millennium S.A., 22 1160 2202 0000 0005 2138 2392, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – Odchodzić bez Bólu 2023.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji do dnia 10 marca 2024 roku Organizator zwróci całą uiszczoną kwotę na konto bankowe, z którego pochodziła wpłata.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji po 10 marca 2024 roku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 11. Organizator dokładna wszelkich starań, by sposób przejrzysty i kompletny przedstawić program wydarzenia, zastrzega sobie natomiast prawo do zmiany prelegentów lub tematów wystąpień z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników w przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży podczas Konferencji.
 13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody w miejscu organizacji Konferencji
 14. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji  w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu (w zakresie i czasie określonym przez dedykowane przepisy prawa). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne do realizacji udziału w konferencji.
 15. Reklamacji zakupionego udziału w konferencji można dokonać poprzez dokonanie zgłoszenia na adres e-mail kontakt@vicomii.pl. Uprzejmie prosimy, by w treści wiadomości znalazły się: numer zamówienia, imię i nazwisko, treść reklamacji.
 16. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wiadomości e-mail. Dział obsługi klienta odpowie na reklamację drogą mailową.
 17. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.